ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

2013 Leon de irste (Pouwels)

Bezeuk aan de Resepsie van Wiel de twidde Joosten , Boorebroelof koffietaofel, Kingerboorebroelof &  Aafsloehting
Het waas half 11 s’merges toen wae mit un kleine delegasie van de Brookhaze bejein kwame in de Brookhazekoeht, vur de resepsie van Wiel Joosten. Wae dronke un tas koffie en stapte in de auto richting Blierik. Wiel Joosten van de lieg hei, waas Prins in ut verzurgingstehoês in Blierik. Aangekome in Blierik , kosse de meziek al van boête ut gebouw huure, wae leepe de zaal in en het waas vur Wiel un groête verassing det de Brookhaze aanwezig ware op ziën resepsie. Naodet ozze Prrissident un weurdje hej gericht tot Wiel en de femilie, kreeg Wiel un ongersjeiïng in de orde van de Brookhaze, En ich kreeg auch un sjoên ongersjeiïng van Wiel. Wae hebbe dao nog gezellig get gedronke en get gebuurt, mer moste helaas al wer truuk nao ut Brookhazeriëhk, want wae moste os klaor gaon make vure de Boorebroeloft.

Kingersjlagerfestijn & Poorterpartie deil 2
Nog un bietje bejkome van ut geweldige optochtbal van zonnig, kwame wae um good half twië wer béjein vur de volgende vastelaoves aktiviteit, ut groête kingersjlagerfestijn. Mit maar liefst 9 deilnemers waas ut un good gevuld programma. In de zaal waas het al gezellig druk, en de  deilnemers  zoote al gespanne te wachte vur eur optraeje. Der ware groepe die un bestaond nummer zonge, en auch groepe die van un bestaond nummer de tekst heje verangerd, en der deej zelf ein gans nej nummer mit. Nao det ozze Vorst de middig hej geopend en de jury welkom hej geheite kôs ut dan gaon beginne. Alle kinger deje super good hun bist en, ut ware echt leuke optraejes. Van podium vrees waas bej de deilnemers niks te merke, (ich zoj der zelf echt neet durve te gaon staon zinge).  Toen alle deilnemers eine kier ware geweest heje wae un korte pauze, mit optraejes van de Dansmarietjes en Showdans groep 1 & 2.

Optocht en Optochtbal
De slaop wer oeht nao ut lange, mer super fiëst bej de Kleine Koeht, stong miene Emieldant um kwart euver ein bej mich oppe stoep. Wae leepe same richting de opstilplaats van de optocht, mer iërst efkes bej Gromme nao binne vur unne lekkere Schrobbelaer vur de kael te smaere. De snaps op ziën wae doorgelaupe richting de krûutsing Brentjes, Poorterweeg. Dao aangekome bekeke wae alles wat det der mit dej in de optocht. Geweldige groepe en leuke Einzelgangers en natuurlik de super sjiëke  wage. De kwaliteit van de optocht waar zeer hoêg. En toen rôngk half 3 de optocht ging trekke koste wae aan de kangk van de weeg auch good zeen wat idderein oehtbielde en veurstelde. Het veurdeil van de Prinsewage is det dae altiehd as litste moog vertrikke en dan kinse auch alles good bekiehke.  Oppe Prinsewage ware het net Keulse taferele, wae gôjde mit snoepjes, koekjes, waôfels, en zelfs groête waôfels vloge van de wage aaf richting ut publiek. Ich heb versjillende kinger gezeen mit un ganse draagtas snoep, as ze dae allemaol op motte aete, duit de tandarste praktijk goje zake.

Aete mit de Prins & Poorterpartie deil 1
Wir bejgekome van de lange mer geweldige vriedig, koste wae zatterdig merge lekker oehtslaope. Ich mocht met miene Emieldant neet mit gaon helpe mit ut versiere van de Prinsewage, sterker nog wae mochte bej de tomateboor neet ins de loêds in.  Want wae moste dit jaor ut aete mit de prins en adjudant regele, nou waas det neet zon probleem, mer toen krege wae op ôs resepsie van ôs aôjers un bon veur un aetentje mit de Prins.  Dus vanaaf toen ware wea de regie auch gans kwiët. En toen ut 4 oohr s’middigs waar en wae dan toch bej de loeds nao binne mochte, heje  ôs aojers en sjoen aojers ut netjes versierd en ut rook der hiel erg lekker, ich vong wel det der veul taofels en steul stonge, kwame dao inins al os kammereuj binne die kwame auch un lekker vorkje mitprikke, det waas vur ôs un totale verassing, mer wel un hiele leuke.  Versjillende tantes en nichtjes van mich kwame mit helpe in de bedeening en wae mochte gaon aete.  Mit lekkere soep um mit te beginne en dao volgde un heerlik buffet achter aan mit werm vleis en kôj sjotel, idderein hej de boêk al diek krege we auch nog un toetjes buffet der achteraan, toen zoot idderein echt hielemaol vol en hebbe de dames van de catering en de aojers die dit allemaol gekookt en gemakt heje ,un sjoen buske bloome gegaeve en natuurlik un applausje van idderein.  

Bezeuk aan de krésj aete bej de daagopvang, sjoelcarnaval en Machtseuverdracht.
Het is dan zoewiët vastelaovend barst los, s’merges oppe tiëhd opgestaon same mit miene Emieldant efkes nao Meijel, de hûng wigbringe want die gaon mit dees daag fijn op vakantie. Truuk van Meijel gauw onger de doesj en toen same mit un delegatie van de Brookhaze gezellig nao de Krésj toe. Wae kwame bej de Krésj binne en sommige kinger moste efkes de kat oeht de baum kiehke, mer toen idderein oppe foto waar geweest en ze allemaol de septer vast heje moge haoije, ware alle kinger un hiel stuk vreijer. Ich kreeg wir versjillende sjoen teikeninge mit, en die hebbe wae thoes allemaol opgehange.  De kinger krege nog allemaol un sjoen medalie van mich en un lekker zekske sjieps. Daonao hebbe wae mit zien alle nog un paar polonaises gelaupe en hebbe sommige kinger de steek van mich en miene Emieldant nog opgehad.  Wae ginge mit os Brookhaaze delegasie nog efkes alle klasse aaf en hebbe nog efkes un vastelaovend modeshow mitgepakt, en volop genote van alle leuke dinge en enthousiaste kinger oppe sjoel.

Prinsetreffe Remunj
Un druk wiekend achter de ruk, moogde wae mit un delegasie van de Brookhaze mit nao Remunj, vur het Jaorlikse Prinsetreffe. Rôngk kwart euver 7 kwaam de bus van roetje os ophale bej de Kleine Koeht. In de bus waas de delegasie van de Graasvraeters al aanwezig, wae stapte in en de bus reej door nao de Dörperkuus en daornao door nao de Kemphaze, mit 26 man reisde wae aaf nao de Oranjerie in Remunj. Aangekome mosse dich insrieve want anger kriegs ze gin médalie desse dao bis geweest. Alles ingevuld ginge wae mit de 4 zustervereiniginge same veuraan bej ut podium staon. Al geneetend van alle optraéjes van versjillende artieste en kieke nao angere prinse van angere vereiniginge, en det ziën der veul. Nao idder optraeje waere neije Prinse en Prinsesse op het podium gerôpe en dan kriëge die de medalie oehtgereikt door de Wiënkuningin. De Prinse van Heljé werde nao bove gerôpe en wae ginge mit ôs 4 zustervereiniginge same de buun op, de ongersjeiïng werd ôs umgehange en as artiest kwaam Big Bennie de buun op, het waas ein groeht fiëst, toen  Big Bennie klaor waar mit zinge dachte we det we van de buun aafmoste, mer wea mochte blieve staon en dao kwame

Resepsie Oelewappers Savelberg & Resepsie Dörperkuus
Net bekome van de resepsie bej de Beringsekuus, het waas echt super, waas het tiëd vur de volgende resepsie. Die van de Oelewappers op Savelberg, naodet Prinses Linda en Vorst Jeroen  vurrige waek op mien resepsie ware geweest, waas het now de beurt aan mich um op heur resepsie te komen. In het drukke programma van foto’s make en angere resepsies heije wae zeker nog plaats um un bezeukske te bringe aan het Oelewapperriëhk, dao heije Prinses Linda, Vorst Jeroen en Jeugdprins Dylano heur resepsie. Mit un selekt gezelsjap van Prins, Adjudant, Vorst, Raodsleden, Jeugdprinsepaar, dames van de Raod en natuurlik ôs eige Joekskapel, kwame wae bej de resepsietaofel aan, ozze Vorst hej wer un sjoen weurdje klaor en naodet wae same mit het jeugdprinsepaar idderein van de Oelewappers un sjoen ongersjeiïng heje umgehange, hebbe we mit zien alle un paar plonaises gelaupe en op verzeuk van Prinses Linda hebbe we auch nog mit zien alle geroeid op het nummer : an der NordseeKüste. Helaas  heije wae neet lang tiëhd um op de resepsie aanwezig te ziën , want wae moste um kwart euver drêj alwer bej de kleine Koeht zien vur het vertrik nao de Dörperkuus.
In de kleine Koeht aangekome heije wae nog efkes tiëhd vur un tas koffie, vurdet de bus aankwaam die os nao ut Dörperkuuzeriëhk zoej bringe. Rongk half 4 arriveerde de bus en wae stapte mit ut ganse gezelsjap in vur alwir de litste resepsie van dit vastelaoves seizoen. In Dörp aangekome ginge wae gauw bej de Zoes oftewel de Dörperkuuzetempel nao binne toe, dao waar ut al good druk en de hiërezitting in Helje waar auch net aafgelaupe en dao kwame auch versjillende minse vanaaf . Zoë woord het wel good druk bej de Zoes.  Naodet wae ut resepsiebook geteikend heije en ich de ongersjeiïng van Prins Guus 2e in ontvangst hej genome kôs het fiëstje gaon beginne, onger leiding van DJ Rob van Soest ging ut der duchtig aan in Heljé, ut waas ein groêht fiëst, same mit alle Prinse en Prinses oppe blokke, mer dan motte wel iërst dien vaere oeht de steek want angers kums der bej de Zoes mit tege ut daak aan. Ich hej van aod Prinse wel mitgekrege det de resepsie van Dörp ein van de wermste is en ze heije inderdaad geliek, ut waar der bloodheit mer wel baeregezellig. Ut waas dan auch jammer det de bus vur de teruukweeg nao ut Brookhazeriëhk der waar. Wae stapte wer mit zien alle in de bus en bej teruukkomst hebbe wae bej de Kleine Koeht aafgeslote.
Nou wer efkes tiëhd vur bej te kome en dan Dinsdigaovend gaon we nao ut prinsetreffe in Remunj.

Prins Leon 1e
Mit dees daag zet ich de tractor in de sjop, deze vastelaovend gaon ich veurop!

Foto’s make vur de krant & resepsie van de Beringse Kuus.
Nao ut geweldig fiëst van de jeugdprinse resepsie, waas het al wer tiëhd vur de volgende aktiviteit, het make van de foto’s vur de krant van mandig. S’merges nog ierst un bezoekrundje aafgelag, efkes minse bedanke en gaon kiehke bej de groepe die aan het bouwe zien vur de optocht op vastelaoves zonnig. Um half twelluf gauw nao hoes toe efkes get aete en mich klaor make vur het pletjes sjete in de stad. Ozze Vorst waas um kwart eurver twelluf bej mich en same mit mien vrouw zien we toen in de auto gestapt opweeg nao Vinnel. Aangekome in de groête stad snel de auto parkere en toen richting ut stadhoês gelaupe. Als ze dan dao bis is het vastelaoves gehalte zeer hoêgh versjillende joekskapelle zien dao aanwezig en alle prinse van de regio Vinnel, dao stonge mich get vere bejein.
Iërst mosse dich inschrieve en dan kriegs ze un nummer mit en det mosse dan veur dich hoije als ze de irste foto make (kinne ze daornao zeen welke prins van welke vereiniging woe steit). De jocus kwaam natuurlik wer as litste aan en toen die dao ware kôs de foto gemakt waere. En as de krant gin staking haet kinse de foto mandig bewonderen in de krant en ich staon in de derde rej precies in de midde.  Nao de krantfotosessie nog get foto’s gemakt mit de prinse en prinses van aod Helje. En daonao mit zien alle de kroeg in en same lekker gezellig un paar biertjes drinke.

Resepsie Beringse Kuus.
Nao mien eige receptie van aafgelaupe zonnig , waas het now de beurt aan Graad 1e um zien resepsie te haoije. Ich hej van ozze Vorst van de waek un viltje mit gekrege mit un aantal cadeaus  die ich môs gaon hale vur de resepsie van de Beringse Kuus. Dao kos ozze Willem dan wer un sjoen verhaal van make aan de resepsie taofel. Alles compleet moste wae ôs um kwart euver acht verzamele bej de kleine koeht, vur het vertrik nao het Beringsekuuzeriëhk. Mit wer un hiele delegatie van raod , bestuur en dames van de raod, en nog twië nieje stage laupers (dingk ich) reizde wae aaf nao Beringe. As irste zustervereiniging ware wae dao. Mit zien alle het resepsiebook geteikend en nao bove oppe buun want dao stonge alle Beringsekuuzehiërsers bejein.  Toen wae de presentjes heije aafgegaeve en de ongersjeiing in ontvangst heije genome waar het natuurlik wer tiëd um te gaon fiëste.
Onger leiding van Dj Leon (neet ich natuurlik) ging het der wer good aan in de Kuuzetempel, het waas echt ein groêt geweldig fiëst, de temperatuur leep auch wer good op en det kump de sfeer allein mer ten goede. Graad is wel de aodste van os prinseclubke mer dae lut zich echt neet kinne en dae geit wie unne trein.  Het eind van de aovend waas alwer in zicht en ich vong wel det wae as Brookhaze der mit unne sjoene polonaise un eind aan de aovend van moste make, dus onger het nummer van Drek mit ginne apreski ginge wae de zaal oeht en richting de bus. In de bus waas het auch nog unne dolle boel en det hebbe wae in de kleine koeht doorgetrokke tot in de laate eurkes. Toen gauw nao hoes toe en gaon slaope vur de litste resepsies van deze vastelaovend die van Savelberg & die van de Dörperkuus.
Prins Leon 1e
Mit dees daag zet ich de tractor in de sjop, deze vastelaovend gaon ich veurop!

Resepsie van de Brookhaeskes
Nao mien eige resepsie van aafgelaupe zonnig, waas het now de beurt aan de jongere garde oeht het Brookhazeriëhk,  Prins Aaron 2e & Prinses Vera 1e  van de Brookhaeskes.  De zaal zoot good vol en de stumming waas opperbest, want dees Hiërsers doon eure spreuk ( Renne, springe hosse holle, wae gaon dreej daag wie unne dolle) good iër aan want ze gaon wie unne Haas.
Ozze Vorst hej wer un sjoen weurdje vur het twiëtal klaor, en hae hej van spreekstalmister Nick, duudelik mitgekrege det hae duudelik in de microfoon mos praote.  En det os Brookhaeskes Hiërsers het vastelaoves blood neet van unne vrimde hebbe is wel duudelik, Prins Aaron zien vader is zelf oeïts Prins geweest en de vader van Prinses Vera haet jaore bej de raod gezaete, dus det, det mit de vastelaovend hej wel good kump, is un dink det zeker is.  Naodet ich en miene Emieldant de ongersjeiïng umgehange krege kôs het fiëst bijna gaon beginne. Mer iërst ware de dansmarietjes en de dansgarde ein & twië nog aan de beurt vur un spetterend optraeje.
Onger leiding van DJ Roelie, ging ut der flink aan in de zaal, van de buun woort good gebroek gemakt, en wae krege nog amper tiëd um stil te staon, en zoë mot det auch, bis tot slot auch mer eine kiër Prins. En het ging der van de waek op de Brookhaze app auch al euver, det neije liedje van Hop Hop Baijke, dao huurt un dansje bej en det moste wae thoes mer vas oefene want det kwaam deze vastelaovend nog zeker veurbej. Mer toen ich same mit de jeugd dit dansje al unne kiër op het podium hej gedaon, vong ich zelf det de groete raod dit wel mit ôs mit kos kome doon oppe buun. Want als ich ut mot kinne, kinne die det zeker.
Toen ut op ut eind van de aovend aanging hebbe we nog flink gesjoekeld , en als hoegtepunt, woord het Jeugdprinsepaar , en het Kingerboorebroedspaar oppe nek genome en hebbe wae same gesjoenkeld op het nummer van de prins van Oppehove.
Naodet het fiëst waas aafgelaupe in de Brookhazekoeht, hebbe wae same mit de jeugdraod , nog eikes en worstebrüdjes gegaete bej de Prinseresedentie oppe Broekstraot.
Het waas wer unne super sjoene aovend.
Prins Leon 1e
Mit dees daag zet ich de tractor in de sjop, deze vastelaovend gaon ich veurop!

 

Bezeuk aan verzorginghoes de Wietel

Nao het onthulle van de sjoelprins  Mike Ummethun & sjoelprinses Britt Peeters aafgelaupe mandig, nog profisiat mit uch hiërssjap van de Springplank. Waas het tiehd um de aojere minse te gaon vermake, de bewoeners van verzorgingshoes de Wietel.  Dit jaor waas het de iër aan de Brookhaze um same mit dees minse unne sjoene Vastelaovend Aovend te belaeve.

De zaal van de Wietel  waas opgewermd en de bewoeners  zootte klaor.

En wae heije neet de minste oeht ôs Brookhazeriëhk mitgenome, ôs dansmarietjes ware van de partie en ôs dames van het Tiener LVK kwame un optraeje verzorge, de Joekskapel vur de muzikale ongersteuning, en natuurlik heije we de Raod van 11 bej, en un delegatie van ut bestuur mitgenome.

Toen ich vanmerge um half 10 op stong waas ich nog hielmaol in de vastelaovend roes van ôs eige resepsie. Wat hebbe wae genote van alle momente. Nog allemaol bedankt.  Um 10 oor nao de Brookhazekoeht toe kadoos ophale en jammer genog het aafbreke van de groete Brookhazekoeht, en het opbouwe van de Brookhazekoeht vur de vastelaovend.
Um 12 oohr nao hoes toe, en same mit miene Emieldant en Linda en Els, gezellig gegaete en de kadoos bekeke en oehtgepakt. En wat ware det der veul, nog bedankt idderein.

Het waas dan zoe wiet, tiehd vur mien eige resepsie, s’merges iers goot oehtgeslaope nao de geweldig gave ervaring van het Tiener LVK in Hael. Noa en Dide ut waas geweldig. De slaop nog mer net oeht efkes gauw in het daagbook sjrieve, want ja det huurt der as Prins ziende auch bej.  Mit de laptop onger de erm nao miene Emieldant toe,  ich hej ut daagbook verslaag nog neet aaf en Linda hej de aet al klaor. Want vur zonne lange daag mosse van teveure toch wel good aete. Naodet wae good gegaete heije en ich net oppe tiehd ut verslaag vur ut daagbook klaor hej, waas het tiehd um nao de Brookhazekoeht te laupe vur de fotosessie. Jammer genog waas ut boêhte slecht waer en ware we genoodzaakt um de foto’s binne te make.
Toen de Fotograve binne waas, kos ut pletjessjeetfestijn beginne. Idderein mos oppe foto Raod, Bestuur, Vrouwlie van de Raod, Jeugdprinsepaar, kingerboorebroeloft paar, femelie, en als litste de Kammereuj. Toen gauw truuk nao hoes toe want het waas al wir bijna tiehd det ze mich aaf kwame hale. Ich waar thoes amper binne, toen heurde ich de Fanfare al speule. Dao ging de deurbel, stong dao ozze Vorst vur de deur mit unne sjoene bos bloome vur mien vrouw, en ich kreeg de oehtnuddiging um mit te gaon nao de Brookhazekoeht vur un sjoen resepsie.  Onger sjoene muzikale begleiding van os Joekskapel leepe wae same mit de ganse CV, en Femilie en Kammereuj richting de Brookhazekoeht.
Ut waar 11 minute euver 3 toen Vorst William de resepsie eupende, en de Brookhaze de spits aafbeete mit het euver bringe van de felisitasies, der zoeje der nog veule volge. Het waar echt un kome en gaon van minse, aan de resepsie taofel. Os Pap hej un sjoen gedicht vur mich gesjreve, en names de Kammereuj deej Aod Prins Chris 1e het woord, en jonges die T-sjirts zien echt gaaf. Names de Aod Prinse goof Rob 1e mich goije raod um veural alle dansjes en liedjes en name van alle dansmarietjes van dit jaor good te onthoije want det is toch wel mekkelik als ich volgend jaor toe mot treje tot de Aod Prinse (mer det deurt gelukkig nog wel efkes). Zelfs mien Naef dae mit zien vrouw boorebroedspaar is in het Turftrejersriëk (America), waar in vol ornaad same mit zien vrouw en kinger nao de resepsie gekome echt leuk. Bej de zustervereiniginge hej iddere Vorst un sjoen weurdje klaor vur mich en miene Emieldant, en dan wits ze auch wer wat des ze vreuger al allemaol hees oetgevraete of haes mitgemakt, tsja en det is toch wel wat. Mien collega’s ware der auch allemaol, nog veul mier vriende en bekinde. Idderein bedankt vur alle felisitasies auch namens miene Emieldant en natuurlik namens Els & Linda.  Toen de resepsie bijna aaf waas kreeg ich van ozze Vorst de microfoon en heb ich idderein bedankt vur ut aanwezig zien op dees resepsie, ich sloot aaf mit miene spreuk: mit dees daag zet ich de tractor in de sjop, deze vastelaovend gaon ich veurop. En det ging auch zeker gebeure. Onger Leiding van DJ Elluf ginge wae der un geweldig fiëst van make deze middig, mit veul polonaises , ruige podium pletjes, en natuurlik aaf en toe unne sjoenkelaar, ging de zaal hielemaol los. En ich hej ozze DJ un paar nummers doorgegaeve die ich hiel gaer zoj wille huure, en dao zoot ein Nederlandstalig nummer bej, bietje tege de princiepes van Elluf in ,mer det is precies de plaat die past als ze mit al dien Kammereuj op het podium steis want : echte vriende kriegs ze neet en kaupe makt dien wereld klein, vriende kriegs ze door der zelf eine te zien. En det heb ich bezegeld mit ut aafgaeve van miene septer, en jonges det vaat beer heb ge verdind, Alaaf vur CV Dubbel Zoë Gek Nog Neet.
Het fiëst waar echt geweldig en idder moment des ze dan mit maks, of det det nou mit alle Prinse en Prinsesse op het podium steis is , of des ze onger mit dien vrouw en adjudant en zien vriendin steis te sjoenkele is un moment um noeit mier te vergaete. Toen de aovend vorderde en ut stieds mier op het eind aan ging, vroog de DJ mich welk nummer ich gaer als allerlitste zoj wille huure. En umdet wae dit jaor toch al tradities wille verbraeke, woj ich neet stoppe mit unne knaller, want deze Vastelaovessturm is veurluipig nog neet vurbej. We gaon der mit zien alle unne geweldige vastelaovend van make.
 
Ich wil idderein bedanke auch names miene Emieldant & Els & Linda vur un SUPER SJIEKE RESEPSIE, EN VUR UT GEWELDIG FIËST.
En nou begriep ich auch det aod Prinse zegge det het unne daag is um noeits mier te vergaete.
Prins Leon 1e
Mit dees daag zet ich de tractor in de sjop, deze vasteloavend gaon ich veurop! Alaaf

Zatterdig merge 9.03 de wekker geit, maar toen waar ich toch al wakker, tiehd vur de drukke daag. s’Merges vreug efkes rundje in ut Brook laupe mit de hôngk, efkes un rundje um de gruntehoof van miene Emieldant make. Halverwege ut rundje toch mer efkes aangaon bej de loeds van Emieldant vur un teske koffie en un evaluasie van de aovend derveur. Um good tien oohr thoes bej de vrouw vur un lekker ontbijtje mit brudjes en un tas thee. Klaor vur de middig. Dao ging de tillefoon en het waas neet ins us miene eige, ut verhaal is namelik zoë: van de waek stong dao in ins Prins Mark 2e van de Kemphaze oeht Eghel vur de deur. Dae kwaam de P&M gsm bringe, de tillefoon dae door de ganse gemeinte Peel & Maas geit, van de ein nao de anger. Nao un sjoen interview oppe radio en ut ganse hoes vol luusteraars, mos ich mich snel klaor gaon make vur ut volgende, de 55 plus middig.
De ganse Brookhaze tempel zoot vol mit 55 plussers en Trui & Trui ware der klaor veur, det is nou het sjoene van vastelaovend, det ut is vur groet en klein en Jongk en aod. Mit un good gevuld programma van Zang, Buute, Dansgroepe , Zang en Kolder, en unne misteri gast as aafsloehter waas het tiehd vur vermaak. De lachspiere woorte good getraind en un hoegh sjoenkel gehalte waas in de zaal aanwezig. Idderein dae dej optraeje kreeg un ongersjeïng van mich in de orde van Plezeer op Maot. As aafsloehter kwaam nemus minder dan Ben Verdellen, en idderein zong mit, mit leedjes als geneet , wonder , hacienda en nog mier klassiekers.
Nao plezeer op maot gauw nao hoes toe efkes gauw aete, gelukkig hej Els s’merges al un hiele groête pan mit bami klaor gemakt, en det kwaam in ut half eurke det we heije hiel good oeht. De aet net op en um klokslaag kwart euver 6 stonge we in de kerk klaor vur de vastelaoves mis.  Onger begeleiding van de Joekskepel heije we un sjoen mis, doe môs as vereiniging auch de minse iëre die helaas neet mier onger os zien, mer wel altiehd veul vur de vereiniging beteikent hebbe. Ozze Vorst hej nog un sjoen toespraak in de kerk, en toen winste pastoer os allemaol unne sjoene vastelaovend toe. Alaaf!
De kerk oeht en gauw thoes de auto hale, en mit un delegasie van os, Prins, Emieldant, Vorst, un deil van de raod, Jeugdprinsepaar en jeugdraod, en aanhang reisde we aaf nao Heel um Noa en Dide aan te moedige in het Tiener LVK mit her nummer Springe! In totaal ware wae mit 52 Brookhaze & Brookhaeskes in ut Gangmaekersriehk. Ut optraeje waas sjitterend en wae hebbe Kunningslus onger aanvoering van de Dames oppe buun sjoen oppe kaart gezat. Nao de optraejes waas het tiehd um te fiëste, en ut ging loos in Heel det waas un ding det zeker waas. De oehtsjaag kwaam en we woorte 4e mer echt super gedaon Dames un aplaus en sjapoo vur uch.
Nou gaon we os veurbereiden vur de daag van merge “mien eige Resepsie” det wurt echt un sjoen knalfiëst um noeit mier te vergaete.
Prins Leon 1e
Mit dees daag zet ich de tractor in de sjop, deze vastelaovend gaon ich veurop.

Jeugdprinsebal & Kinger Boorebroeloft  Oehtkoome.


Nao de resepsie van aafgelaupe zonnig van Prins Ronnie de 1e van de Kuus oeht Kepel, wir un goj resepsie en un geweldig fiëst, waas ut tiehd det ich hulp krieg bej de hiersjappei van het Brookhazeriëhk.
As irste mos het jeugdprinsepaar van aafgelaupe jaor aaftraeije, want doe bis tot slot mer eine kier Prins & Prinses. Ich wil bej deze dan auch Jeugdprins Daan 1e en Prinses Lisa 1e dan auch bedanke vur de sjoene vastelaovend van aafgelaupe jaor. Nog un litse toespraak van het prinsepaar en toen waas het toch echt tiehd um aafsjied te neme as prins en prinses, ze gaon gelukkig wel door in de jeugdraod.  De steek, mantel , septer, kroontje en prinse kitting ginge aaf, en de mantel en de steek van de raod ginge op, en ut aod prinsepaar sloot zich aan bej de raod van 11.
Tiehd vur de neije hiersers van ut Brookhaeskesriehk en ut neije Kingerboorebroedspaar van dit jaor. Dao kwaam Yvon (Linda) Jaspers de zaal binne gefietst, die waar de weeg duudelik gans kwiet. Gelukkig stong dao de ceremonie mister klaor vur die erme Yvon op te vange, en te helpe mit heur probleem. Hej die Yvon mich toch unne breef bej van unne boor dae op zeuk waas nao un vrouw. As irste woord der bej de boor aangebeld, dae waas thoes en det is nemes minder dan Sjoerd Smets, toen Yvon aan hum vroog of det he auch al un vrouw gevonge hej, zei sjoerd det der nog gin boerin hej gevonge um in de onecht mit te trouwe. Versjillende breve verder zoot der unne breef bej dae Sjoerd wel aan stong, ze woende neet wiet wig en ze zoot zelfs bej Sjoerd oppe klas, toen der aangebeld woord stong dao Anne Moors aan de deur, die woej gaer mit Sjoerd trouwe in de Onecht , en wel op dinsdig 12 fibberwarie in de Brookhazekoeht. Wae zien der zeker bej.
Toen waas ut tiehd vur de neije Hiersers van ut Brookhaeskesriehk , die ware zeker net zoe zenuwachtig as ich waar mit ut oehtkome. Kump dao in ins Gerard Joling mit unne elektrische step de zaal binne gereeje, heije die un nij programma op SBS 6  met as titel Prins zeukt Prinses, ut mot neet gekker waere. En mit un sjoen verhaal oppe Eipad kwaam dao mit unne mail un Prinses nao veure die aug nog naeve mich woent oppe broekstraot (Prinsepaad) , die mos ich kinne. Der woord aangebeld en dao stong Prinses Vera 1e , des mien buurmaedje. De Prins dae hej unne mail gesteurd det hae recht tege euver de Brookhazekoeht woende, det is aug neet wiet van mich aaf, ozze Geer dae belde aan en dao kwaam Jeugdprins Aaron 2e nao boêhte. En mit heure spreuk: Renne, hosse en auch holle, wae gaon dréj daag wie unne dolle! Gaon ze deze vastelaovend mit veurop.
Nao ut offisjiële gedeilte hebbe we der onger leiding van DJ Blowie, en DJ Roelie un geweldig knalfiëst van gemakt. En nao wat ich gezeen en beleeft heb vriedig, weit ik zeker det deze vastelaovend hielemaol good kumpt.
Prins Leon 1e
Mit dees daag zet ich de tractor in de sjop, deze vastelaovend gaon ich veurop!

Nao wer rustig bej te zien gekome van unne gewelig sjoene bongkte aovend, en daonao nog eitjes aete hej bej de prins. Ware we klaor vur de volgende resepsie, die van Prins Ronnie de Irste van de Kuus oeht Kepel.
Um kwart euver drej hebbe we os verzameld bej de kleine koeht, um mit de bus door het barre waer aaf te reize nao ut Kuuzeriehk. Wae ware as irste zustervereiniging binnen in de Kuuzetempel, en ware in aafwachting um de felicitasies euver te bringen nao de Hiersers van ut Kuuzeriehk Ronnie 1e  en Jeugdprins Guus 1e  en zien adjudanten Luuk & Siem.
Naodet ozze Vorst un sjoen woordje hej gesproke vur dees hiersers, en ich de ongersjeiing in ontvangst hej genome, waar het nog efkes wachte vurdet het echte fiëste kos beginne. Langzaam druppelde aug de rest van de genuujde binne en toen de resepsie aaf waas ging het good los in Kepél. Onger leiding van dj Harold van star kwaam de sfeer der good in.  En as het un good fiëst is dan vluugt de tiehd vurbej, het waas al wer tiehd um nao hoes te gaon. Gelukkig rej de bus nog ondanks de sniej, dae toch wel veul gevalle waar.
Bej gromme nog ff gezellig wat drinke mit zien alle en de eine un biertje en die van de VCD motte altiehd aafsloete mit unne Jagermeister ( hé dames).
Now gaon we os veurbereide op het aankomende wiekend,
Un druk wiekend en ich bin zeer beneijd weem det de neje hiersers van de Brookhaeskes waere ,
En weem det ut neije kinger Boorebroedspaar van dit jaor wurdt.

Mit dees daag zet ich de tractor in de sjop, deze vastelaovend goan ich veurop
Prins Leon 1e 

Bongkte Aovend


Nao un waek van bejkome van het P&M en van de resepsies, waas ut dan tiehd vur de bongkte aovend. Vriedig waas de Brookhaze arena al gans aangekleid, versieringe, lampe en de taofels stonge klaor vur ut spektakel det zatterdig stong te gebeure. Un sjoen programma van artieste en dansgroepe waar samengestild um ut idderein nso de zin te make.
De zaal zoot good vol toen we aan het programma begoste, als irste begoste wae mit ut Limburgs volkslied, daonao moogde ôs dansmarietjes de spits aafbiete mit un geweldig optraeje, natuurlik krege de dames allemaol un ongersjeiing in de orde van de Brookhaze. Daonao kwaam de irste buut van de aovend, Math Cremers hej unne sjoene buut euver nao de mêrt gaon same mit zien sjoenzuster en wat ze dao allemaol mit makde. Nao de irste buut waas ut de beurt aan de sjowdans groep ein, dees dames heje unne sjoene hippe dans ingestudeerd en dit woord natuurlik wer beloend mit de ongersjeiing in de orde van de Brookhaze.
Daonao waas ut de beurt aan de veteranen, ze woeje eigelik gaer in ut veurprogramma van Bram & Ruud, mer mit un optraeje vur de pauze ware ze auch zeer tevreje. Ich kreeg same mit miene Emieldant de gitaar umgehange naodet ich miene septer aan de Vorst hej aafgegaeve, “good geprobeerd veteranen , mer ich zal um echt neet zoëmer urges laote ligge.” Ut ging der good aan op het podium en we Heukde euver het podium heen, de ganse zaal ging mit los en ut waar un geweldig optraeje. De ongersjeiing zeer verdind  Hiere.
De twidde buut  van de aovend waar unne buut van Ton Donders,  zien vrouw loog in ut zeekehoes want die waar oeht ut raam gevalle en in un positie terecht gekome die hej zelfs mit turnen oppe televisie nog noeit emus gezeen.
De winnaars van de liedjesaovend  de Hampelemen heije ut litste optraeje vur de pauze,  ze krege de zaal lekker mit en idderein zong dan auk oeth volle borst mit. Mit de limburgse versie van Brabant van Guus Meeuwis, gezonge door ozze eige “Guus Elluf”, woort de geveulige snaar zeker gerakt. Echt un geweldig optraeje jonges Bedankt!!
Tiehd vur de Pauze.
Nao de pauze kwaam Crit Driessen op het podium, de gedeilde nummer 1 van het Limburgs buutte kampioensjap, mit de geweldige buut euver de veer daagse, kreeg hae de zaal gans plat. Zelfs mit un toegave toe makte de buut hielemaol aaf.
De Two Petjes ware de volgende, as duo, de stomme en de slumme. Mit zang en kolder loog echt idderein in unne deuk van het lache, en veural het gezicht en de acties van de two petjes makte het hielemoal hilarisch.
Fer Naus de winnaar van het Limburgs buutte kampioensjap hej aug unne geweldige buut, veural ozze Vorst mos ut in deze buut ontgelden, mer dae kin zeker tege un good grapje en is zelf auk echt neet op zien mundje gevalle. Auk vur Fer un ongersjeiing in de orde van de Brookhaze, we hebbe gelache.
Toen waas de 2e showdansgroep aan de beurt, mit unne sjoene dans met het thema disco, makte de dames er unne sjoene dansoehtveuring van, auch dees dames un ongersjeiing in de orde van de Brookhaze.
Bram &Ruud heije de ier um de aovend aaf te sloete, mit klassiekers van het duo en mit her nieje plaat 33 daag , dae aug in de finale van het LVK steit, makte ze der unne geweldige aafsloehter van. Natuurlijk krege dees hiere un ongersjeiing  in de orde van de Brookhaze, mer ze krege oet de heng van Els & Linda aug de opstaeker van de dames van de Raod. Dit umdet Bram & Ruud der nao deze vastelaovend mit gaon stoppe, en wae as Brookhaze ze wille bedanke vur al die fijne jaore det ze hej beej os hebbe opgetreje.
Als litste slote we de aovend aaf mit het Brookhaze leed.
Nao het officiele gedeilte hebbe we nog gezellig doorgefiëst in de Brookhazekoeth tot in de laate eurkes! Op nao de volgende activiteit!
Mit dees daag  zet ich de tractor in de sjop, deze vastelaovend gaon ich veurop!
Gr. Prins Leon 1e

Naodet we zonnig irst ff good bej geslaope heije, want ut waas toch wel aardig laat gewoore mit ut eikjes aete bej miene Emieldant, stonge we rongk de middig op met un good ontbijt en un lekker tas tieje. Zoe bereide we ôs rustig veur op de volgende resepsie, Die van Prins Roy de 1e en zien Prinses Anke van de Graasvraeters.
Um veer oohr hebbe we os verzameld bej de kleine Koeht um aaf te reize nao de Graashook. Zoe as aafgesproke makte we ozze entree via de achterdeur, mer dao waar weinig plaats.Toen we eindelik os plekske gevonge heje, heje we net zoe good door de cafe kinne laupe, waas veul korter geweest.
Ut resepsiebook geteikend stonge we vur ut Prinsepaar, mer we kwame zeker neet mit leeg heng. De deenblaad drager van de Graasvraeters waas vurrig jaor nao de resepsie van de Dörperkuus het deenblaad vergaete in de bus, toen unne oplettende Brookhaas dit bemerkte heet hae ut deenblaad mit genome en ut un jaor lang thoes in bewaring genome. De Graasvraeters krege dit gister truuk van mich, mit ut brifke derin wat mien raod geer te drinke hej, laot m uch smake jonges!!
Nao de ongersjeiing in ontvangst genomen te hebbe, waar ut tiehd um te fiëste. Onger leiding van hoês DJ Michel van Leanzo , ging ut der duchtig aan in de Graashook. Auch de Peelpluime oeht de Piël (Helenaveen) leete zich van urre biste kangk zeen. Zelfs ut stagedive van de prins van de peelpluimen mocht neet ontbraeke op deze middig.
Ut waas echt wer un geweldig fiëst bej de Graasvraeters, aan polonaise en podium training heet deze Prins gin gebrek. Meug van al ut gehos woord ut dan aug tiehd um wer op hoes aan te gaon. Roy & Anke bej deze nog bedankt vur de geweldige middig. In de kleine koeth nog ff aafgepilst en nog mit zien alle un liedje gezonge vur Nick Giessen want dae is op 14 Jannewarie jeurig , “Nick proficiat jong” .Nou kinne we wir un waek bej kome vur ut volgende avontuur, Ozze eige Bongkte Aovend.
Prins Leon de Irste
Mit dees daag laot ich de tractor in de sjop, deze vastelaovend gaon ich veurop! ALAAF!

Nao ut P&M leedjesfestival waas ut alwer vreug daag.
Klokslaag negen oohr smerges stonge os Kammereuj op de stoep um de prinseresedensie te versiere. Mit vlegskes, slingers, lempkes en geweldige borde, hebbe de kammereuj er iets super sjieks van gemakt! Menig Kunningsluster volk heet de waeg nao de Broekstraot al gevonge!! Ut wirke in de kaoj werd dan auch riekelik beloend mit koffie, thie, soep en worstebrudjes. Toen ze klaor ware mit versiere heije we nog un paar oohr rust vur os irste resepsie in ut Kemphazeriehk.
Rongk un oohr of acht hebbe we os verzameld beej Gromme, um same mit de raod van elluf, bestuur en dames van de raod aaf te reize nao Egchel.

Ut resepsiebook geteikend, stonge we klaor um Prins Mark 2e en Lisa te feliciteren mit eur hiersjap. Hej zoot wel un Kunningsluster tintje aan. Want Prinses Lisa is aafkomstig oeht ut Brookhazeriehk. Ozze Vorst speulde daor dan auch sjoen op in um Prins Mark 2e dan aug oeht te nuddige op carnavalsmandig bej Gromme in de kleine koeht. Hendjes gesjud en de ongersjeiing in ontvangst genome, kos ut fieste beginne. Rob Zeelen de dj van de aovend (doe zuus um aug euveral) zorgde vur de perfecte sfeer in de Kemphazetempel. De eine polonaise volgde de angere op en aug op ut podium waas ut good toeve! Toch sjoen um te zeen det asse dao bove steis det de roej jes altiehd veuraan aanwezig zien! En wat ging ut soms tekier…

Inins waas ut tiehd um nao hoes te gaon, Mark bedankt vur de gezellige aovend! Mit zien alle wer in de bus richting ut Brookhazeriehk, waor we bej Gromme de aovend geslote hebbe.  Nog un eike gegaete beej de Emieljudant, onder ut genot van un tas koffie en un sjoen documantaire euver de korenwolf.  ;-)  Meug mer un sjoen ervaring rieker looge we dan eindelik um half 5 in bid.
Prins Leon 1e.

Nao ut geweldige Prinsebal van aafgelaupe zonnig, nog idderein bedankt vur alle felicitasies en kaertjes, waas ut tiehd vur de volgende activiteit.
Mit mer leefst twie volle bussen ,en natuurlijk os Hampelemen, die we deze aovend aan ginge moedige reisde we aaf nao ut Dörperkuuzeriek want bej Kubke ging ut gebeure.
As neije hierser van de Brookhaze waas ut vur mich auch spannend , de irste aovend als aanveurder,
en ich kwaam hej vur ut irst, mien nej collega prinsen oeht anger durpe tege.
Naodet ich alle nej Prinse en Prinsesse gefeliciteerd hej, kos ut fiest dan eindelik gaon beginne.
De stum al vast gesmeerd, en de stumming al gepreufd, beet Weej Dreej de spits aaf en knalde de aovend ope. De jury woort geprissenteerd en names de Brookhaze moogde Jan Joosten de punte verdeile.

Miene druim woort werkelijkheid.
 
Het waas donderdig 8 november 2012. Ich kwaam net as iddere aovend truuk oeht ‘t Brook nao un wandeling mit de hongk, toen mien Els zag, "Willum haet veur dich gebeld en hae belt dich euver 10 minute truuk. Makt neet oeht wat hae dich vreugt, mer zeg mer jao."
Al gauw ging de tillefoon: “Mit William Schers” klonk ut…….
De irste vraog waas of ich ziene collega kos helpe mit de hydroliek vur unne carnavalswaage. Gin probleem vur mich natuurlijk, mer ich hej ut geveul det ut gesprek nog neet aaf waas. En toen de twidde vraog: Det bördje wat mit de broelof bove de deur hing mit de tekst: PRINS LEON, moge wae det der mit de vastelaovend wer truuk tege hange?

   
© C.V. de Brookhaze | 2000 - 2019